Yoksun Sohbet

Yoksun.Org Kurallar

Odalar i�erisin de diyalog halinde oldu�unuz ki�ilerle (Din,Dil,�rk) vs Konular� Yasakt�r.
Y�netim de bulunan ki�ilerin �neri ve uyar�lar� dikkate al�narak S�yle�ilere i�tirak edilmelidir.
Maddi ��karlar� do�rultusun da sizden istenilen hi� bir bilgiyi y�netici de olsa vermemeniz gerekmektedir.
Site i�erisin de konu�ulan her t�rl� diyalog ve muhabbet TC Kurallar� �er�evisn de olmal�d�r. (�zel Odalar Dahil.)
Site i�erisin de tart��ma halinde olmadan t�m sorunlar�n�z� #Operhelp yada Yoksun Sohbet kanal�na iletmek.
Her hangi bir y�netici ile tart��man�z� hakl� ya da haks�z iletebilece�iniz �ikayet kanal� #OperHelp Dir.
Site i�erisin de gezinmek ve Sohbet etmek istiyorsan�z +18 ya� �st� olman�z gerekmektedir.